SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 

SYNERGOS nepremičnine d.o.o., Zagrebška 9, Ljubljana, www.synergos.si , matična številka  6727735 ID za DDV

 SI 94644411, (v nadaljevanju: družba), ki jo zastopa direktor Andraž Osim, določa naslednje splošne pogoje

 

 

 

S P L O Š N I    P O G O J I   P O S L O V A N J A

pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 

 

Ti splošni pogoji urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem in so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

 

 

1.     SPLOŠNE DOLOČBE

1.1   Ti splošni pogoji urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem pri opravljanju posredovanja v prometu z nepremičninami in so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokrat veljavni cenik storitev nepremičninske družbe in kopija zavarovalne police. V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

 

2.     POMEN IZRAZOV

Izrazi v teh  Splošnih pogojih pomenijo:

 • Nepremičninski posrednik je družba, ki opravlja posle nepremičninskega posredovanja z licenciranimi nepremičninskimi posredniki, ki so pri njej v delovnem ali podjemnem razmerju, ter fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
 • Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju, in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
 • Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
 • Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.
 • Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, katera se bosta pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
 • Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.
 • Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.
 • Stik je kakršnakoli povezava med Naročiteljem in tretjo osebo v zvezi z nepremičnino, ki jo vzpostavi Nepremičninska družba preko svojih zaposlenih ali pogodbenih sodelavcev (npr. da organizira njun sestanek v svojih prostorih ali izven njih, da naročitelju ali tretji osebi posreduje kateri koli podatek o naslovu, sedežu, številki telefona ali telefaksa, naslovu elektronske pošte tretje osebe oziroma naročitelja, da opravi ali organizira ogled nepremičnine s tretjo osebo, ali da stranki seznani na drug način s pomočjo telekomunikacijskih sredstev itd.).

 

3.     STORITVE POSREDOVANJA

3.1   Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri naslednjih nepremičninskih pogodbah: prodaji ali nakupu nepremičnine, oddaji, najemu, zakupu ali drugi pogodbi, katere predmet je razpolaganje z nepremičnino. Temeljna obveznost nepremičninske družbe pri opravljanju storitev posredovanja je zaveza nepremičninske družbe, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev nepremičninske pogodbe, ki je predmet posredovanja.

3.2 V storitvah posredovanja iz točke 3.1, so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in v obsegu, kot je to potrebno glede na vrsto nepremičninske pogodbe,  značilnosti nepremičnine in druge okoliščine:

 • sprejem naročila za posredovanje
 • ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence;
 • pridobivanje kontaktnih informacij o naročitelju za namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, faks, elektronska pošta, ipd.);
 • pridobivanje osebnih oz. identifikacijskih podatkov naročitelja ali 3. osebe za pripravo zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna št., št. osebnega računa/transakcijskega računa);
 • priprava pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje;
 • pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine oziroma najemnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe, z višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodb ali izpolnitvijo nepremičninske pogodbe
 • ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine;
 • ugotovitev informacijsko-telekomunikacijske in komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled urejenosti okolice in ugotavljanje ostalih značilnosti nepremičnine;
 • ugotovitev pravnega stanja nepremičnine na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig (zlasti zemljiške knjige, zem. katastra, katastra stavb oziroma, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi na podlagi listin, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev);
 • obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih  in pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.;
 • pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine;
 • seznanitev 3. osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi le-te, organizacija in vodenje ogledov v prisotnosti naročitelja, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje kontaktnih podatkov, ki jih v pogodbi o posredovanju opredeli posameznik, na katerega se podatki nanašajo, tretji osebi oz. naročitelju, kadar oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • sprotna in ažurna telefonska, pisna in spletna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami in sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje.
 • Zastopanje v davčnem postopku za odmero davka na promet nepremičnin, če naročitelj ali tretja oseba pooblasti nepremičninsko družbo za tako zastopanje
 • Organizacija notarske overitve podpisa na listini, ki vsebuje odsvojiteljevo  zemljiškoknjižno dovolilo, izstavljeno na podlagi nepremičninske pogodbe.
 • Provizija je nadomestilo, do plačila katerega je upravičena nepremičninska družba za opravljene storitve posredovanja. Ti stroški vključujejo tudi nadomestilo za posle iz točke 3.2., razen stroškov iz naslova notarskih storitev, davkov, sodnih in upravnih taks, nadomestil za potrdila in dovoljena, potrebna za veljavno sklenjeno nepremičninsko pogodbo ali overitev podpisa odsvojitelja na zemljiškoknjižnem dovolilu, ki so nastali pri opravljanju storitev v skladu s pogodbo o posredovanju ali dodatnih storitev po veljavnem ceniku družbe (tč.4).

Pri poslih posredovanja lahko sodeluje oz. nudi asistenco tudi nepremičninski asistent družbe, oz. pomožni sodelavec družbe,  ki lahko opravlja posle, ki niso z zakonom določeni, da jih lahko opravlja le nep.posrednik z licenco, kot je: sprejemanje telefonskih klicev, pridobivanje listin, administrativna opravila, ogledi na terenu ipd. Posle nepremičninskega posredovanja za družbo  za potrebe naročitelja opravljajo nepremičninski posredniki z veljavno licenco, ki so zaposleni ali v drugem ustreznem pravnem razmerju z družbo.

3.3 S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke 3.2., razen naštetih pod alinejo »Provizija« pod tč. 3.2. in dodatnih storitev pod tč. 4.

3.4 Po pisnem obvestilu Nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku 3 (treh) delovnih dni od tega obvestila, Nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že konkurenčna (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila Nepremičninska družba. Smiselno enako, velja v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

 

4.     DODATNE STORITVE

Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju, ali na podlagi naročila naročitelja ali tretje osebe. Nepremičninska družba zagotovi pripravo besedila nepremičninske pogodbe, ki je predmet posredovanja ali druge pogodbe v prometu z nepremičninami, ki jo sestavi univerzitetni diplomirani pravnik z vsebino, o kateri sta se sporazumela naročitelj in tretja oseba. Dodatne storitve so specificirane po vsebini in ceni v veljavnem ceniku podjetja.  Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

5.     PLAČILO ZA POSREDOVANJE - PROVIZIJA

5.1. Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

5.2   Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša 4% od pogodbene cene, če ni v pogodbi o posredovanju drugače določeno. Kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR, je lahko znesek plačila za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje, tudi višji od 4% od pogodbene cene. Če ni v pogodbi o posredovanju določeno drugače, znaša v primeru, da je predmet posredovanja najem oz. oddaja v najem ali zakup: plačilo za posredovanje dve mesečni najemnini, dogovorjeni v pogodbi pri kateri je nepremičninska družba posredovala. Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek naveden v pogodbi o posredovanju , razdeli. Plačilu za posredovanje se doda davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV).

5.3.  Če nepremičninska družba katerega posla iz točke 3 teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni treba zaradi okoliščin posameznega primera oz. na izrecno željo naročitelja, slednji nima pravice zahtevati nižje plačilo za posredovanje.

5.4   V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki oz. davčne obveznosti v zvezi z nepremičnino, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila, soglasja, odločbe in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4 oz veljavnega cenika družbe teh Splošnih pogojev.

5.5 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala. Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju. Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene Pogodbe o posredovanju.

5.6. Nepremičninska družba ne more zahtevati delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju.

5.8.  Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. To plačilo za posredovanje mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

5.9..  Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

5.10. Pri menjavi nepremičnin se šteje, kot da sta opravljena dva posla. Če pride najprej do oddaje, potem pa do prodaje iste nepremičnine, je Nepremičninska družba upravičena do plačila za posredovanje za oddajo in za prodajo.

 

6.    POVRNITEV STROŠKOV

6.1 Če ni s pogodbo o posredovanju izrecno drugače dogovorjeno, ima Nepremičninska družba v skladu z drugim odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz točke 3. Splošnih pogojev, in sicer tudi v primeru, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena. S tem se poravnavajo stroški, ki jih je Nepremičninska družba imela pri izpolnjevanju naročila v skladu s pogodbo o posredovanju. Višina stroškov je opredeljena v ceniku nepremičninske družbe oz. v tč. 4.. V stroških iz tega člena so zajeti zlasti: stroški prevzema nepremičnine v prodajo, stroški priprave oglasov in oglaševanja, stroški svetovanja in priprave oz. pridobitve dokumentacije ter priprave nepremičnine na prodajo, stroški pregleda listin, pregleda pravnega in dejanskega stanja (vpogledi v javne knjige, evidence, verigo listin, opozorila strankam), stroški vodenja ogledov, hrambe listin in sredstev na fiduciarnem računu, administrativni stroški ipd..

 

7.     VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE IN NEPRISTRANOST PRI POSREDOVANJU

7.1   Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov. Nepremičninska družba mora naročitelja jasno in pisno opozoriti o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske družbe, oz. drugih naročiteljev, za katere nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami in je zanje izvedela.

7.2   Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora  tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

7.3   Nepremičninska družba ima z namenom zaščite interesov naročitelja in tretjih oseb, pravico opraviti ustrezne poizvedbe ter, v kolikor to dopuščajo predpisi, od Banke Slovenije pridobiti podatke o blokiranih transakcijskih računih fizičnih oseb, ki nastopajo kot naročitelji ali kot tretje osebe v prometu z nepremičninami.

7.4 Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina. 

 

 

8.     FIDUCIARNI RAČUN

8.1   Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

 

9.     ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA  ŠKODO

9.1   Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

10.     EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

10.1. V primeru, da Naročitelj in Nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati, oddajati ali prodajati iste nepremičnine. Naročitelj se obveže, da bo Nepremičninski družbi posredoval podatke o vseh strankah ali drugih osebah, ki so z njim vzpostavile osebni stik v zvezi z nepremičnino predmet ekskluzivne pogodbe o posredovanju. V primeru, da naročitelj ne izpolni svojih obveznosti ali jih krši, je dolžan Nepremičninski družbi plačati plačilo za vse nastale stroške ter povrniti vso morebitno nastalo škodo. Višina stroškov je opredeljena v ceniku Nepremičninske družbe. V stroških iz tega člena so zajeti zlasti: stroški prevzema nepremičnine v prodajo/oddajo v najem/zakup, stroški priprave oglasov in oglaševanja, stroški svetovanja in priprave oz. pridobitve dokumentacije ter priprave nepremičnine na prodajo ali oddajo v najem/zakup, stroški pregleda listin, pregleda pravnega in dejanskega stanja (vpogledi v javne knjige, evidence, verigo listin, opozorila strankam), stroški vodenja ogledov, hrambe listin in sredstev na fiduciarnem računu, administrativni stroški ipd.

10.2 Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da podpišeta pogodbo o posredovanju Nepremičninske družbe, kot edinega posrednika, tako, da v pogodbo o posredovanju izrecno zapišeta »edini posrednik«. V tem primeru Naročitelj v času veljavnosti posredniške pogodbe ne sme v zvezi z isto nepremičnino skleniti posredniške pogodbe z drugo nepremičninsko družbo, preko nje, kogarkoli tretjega, lahko pa sam prodaja iste nepremičnine ne sme pa iste nepremičnine oglaševati na načine, kot to izvaja nepremičninska družba. V primeru, da naročitelj ne izpolni svojih obveznosti, je dolžan Nepremičninski družbi plačati plačilo za posredovanje v skladu z predmetno sklenjeno pogodbo, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval v roku trajanja te pogodbe. V tem primeru se plačilo za posredovanje izračuna glede na določeno izhodiščno ceno navedeno v pogodbi o posredovanju.

 

11.     PRENOS STORITEV POSREDOVANJA

11.1 Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe. V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, Nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 

12.     DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

12.1  Naročitelj mora Nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine).

12.2  Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije (zlasti se Naročitelj zavezuje in jamči zato, da ni seznanjen z nobenimi napakami oz. pomanjkljivostmi posredovanih podatkov oz. listin ter da na nepremičnini ne pozna nobenih stvarnih oz. pravnih napak, ki jih ni razkril Nepremičninski družbi). V primeru, da Naročitelj ne razpolaga s potrebnimi listinami ali te niso urejene, mu jih na podlagi naročila dodatnih storitev priskrbi oziroma uredi nepremičninska družba; stroški in takse pridobitve ali ureditve listin pa niso všteti v plačilo za posredovanje in jih naročitelj plača kot dodatno storitev. Naročitelj je tudi v tem primeru dolžan Nepremičninsko družbo seznaniti z morebitnimi napakami oz. pomanjkljivostmi tako pridobljenih listin.

12.3  Naročitelj mora takoj, najkasneje v osmih dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, pogoji ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

12.4  Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju;  Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

12.5 Naročitelj se zavezuje in jamči zato, da se bo s tretjo osebo, ki jo je napotila k naročitelju Nepremičninska družba, pogajal o prodaji nepremičnine izključno v prisotnosti predstavnika Nepremičninske družbe.

12.7 Naročitelj bo celotno obdobje trajanja pogodbe o posredovanju aktivno sodeloval z Nepremičninsko družbo pri prodaji nepremičnine in si tudi sam prizadeval, da bi bilo mogoče nepremičnino prodati v čim krajšem času. Če naročitelj ne dovoli Nepremičninski družbi, da pokaže nepremičnino tretji osebi brez njegove prisotnosti, mora biti Nepremičninski družbi vedno na voljo, da lahko tretji osebi skupaj z naročiteljem pokažeta nepremičnino.

 

12.8 Naročitelj bo Nepremičninski družbi poravnal plačilo za posredovanje istočasno s sklenitvijo prodajne pogodbe, pogodbe o menjavi, najemne pogodbe, zakupne pogodbe ali druge pogodbe v posledici katere se šteje, da je prišlo do prometa z nepremičnino v zvezi s čimer si je prizadevala Nepremičninska družba. Če Nepremičninska družba ni prisotna ob podpisu prodajne pogodbe ali druge pogodbe iz 1. člena, jo je Naročitelj dolžan obvestiti najkasneje prvi delovni dan od sklenitve katerekoli od zgoraj navedenih pogodb;

12.9. V primeru, da bo Nepremičninska družba naročitelja obvestila o ponudbi tretje osebe za nakup oz. menjavo ali o ponudbi za najem/zakup glede nepremičnine pri kateri posreduje Nepremičninska družba, bo naročitelj v roku 48 ur od prejema takšnega obvestila podal pisno izjavo o odobritvi ali zavrnitvi posamezne ponudbe.

12.10 Naročitelj je dolžan pridobiti vse potrebno, da bodo izpolnjeni pogoji po Energetskem zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14) za uspešno realizacijo posredovanja pri prometu z nepremičninami, in sicer: pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela ali pri sklepanju najemne pogodbe, mora lastnik (prodajalec oz. najemodajalec) že pred sklenitvijo ustrezne pogodbe zagotoviti, da se že pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice. Nepremičninska družba izključuje vso odgovornost ter ne prevzema nobene obveznosti oz. plačila globe v kolikor naročitelj (lastnik - prodajalec oz. najemodajalec)  nepremičninski družbi ne posreduje podatkov iz energetske izkaznice ali kopije le-te.

 

13.  NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA

13.1  Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti.

13.2  Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti, če naročitelj:

 1. nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;
 2. krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
 3. sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
 4. Nepremičninske družbe ne obvesti v roku ali sploh ne, o sklenitvi kakršnekoli pogodbe, katere predmet je nepremičnina s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči v roku, ali pa sploh ne kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 5. v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;
 6. posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

 

14.   PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

14.1  Naročitelj dovoljuje Nepremičninski družbi v smislu spoštovanja te pogodbe preverjanje podatkov o kupljeni, prodani ali najeti nepremičnini pri pristojnem davčnem organu, v zemljiški knjigi ali registru najemnih pogodb ter vse druge potrebne poizvedbe, da bi se lahko sklenila ustrezna pogodba.

14.2 Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi vse potrebne poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

15.   OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

15.1  Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:  ugotavljanje in preverjanje identitete stranke, ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba; pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu; redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri Nepremičninski družbi.

15.2 Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko

ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 

 

 

16.        VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

16.1 Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri Nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni. Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta) . Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd.), sme Nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument .

 

16.2. Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi: da gre za fotokopijo, svoj naziv, izrecno določen namen fotokopiranja, pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega

dokumenta. Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki.

 

16.3 S podpisom izjave naročitelj izrecno dovoljuje, da se vsi njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval družbi Synergos nepremičnine d.o.o., shranijo v bazi podatkov nepremičninske družbe, ter daje soglasje za obdelavo podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov, subsidiarna uporaba uredbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, za namene posredovanja pri prometu z nepremičninami, ter posebej tudi dovoljuje da ga bo družba Synergos nepremičnine d.o.o redno preko telefona ali elektronske pošte obveščala o spremembah, novih podatkih, ki se tičejo njegovih iskanih nepremičnin, ter ga bo obveščala in pošiljala morebitno novo ponudbo nepremičnin.

 

16.4 Synergos nepremičnine d.o.o. se zavezuje, da bo vse prejete podatke, ki jih bo predložil podpisnik te izjave, zbirala izključno za potrebe storitev posredovanja pri nepremičninskih poslih: prodaja ali nakup nepremičnine, najem, zakup ali druge pogodbe, katerih namen je razpolaganje z nepremičnino, in/ali druge storitve svetovanja, ki jih naroči stranka in sodijo v poslovno dejavnost agencije. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

 

16.5. Synergos nepremičnine d.o.o. za navedene namene  zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, bančni podatki, davčna številka, emšo, e- naslov, telefonska številka, pravno in dejansko stanje premoženja in obveznosti stranke agencije.

Podatki se kategorizirajo v skladu z namenom zaradi katerega je podpisnik izjave sklenil pogodbo o posredovanju (prodaja ali nakup nepremičnine, najem, zakup ali druge pogodbe, katerih namen je razpolaganje z nepremičnino). Pridobljeni osebni podatki se hranijo v elektronski in fizični obliki na naslovu družbe. S pridobljenimi osebnimi podatki upravljajo osebe, ki imajo z družbo Synergos nepremičnine d.o.o. sklenjeno zaposlitveno razmerje.

 

16.6 Podatki se hranijo v skladu s trajanjem pogodbe za določen čas, to je devet (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika  na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen za katerega so bili prvotno zbrani. Po preteku tega časa se podatki hranijo še eno (1) leto, nakar se vrnejo stranki oziroma se komisijsko uničijo.

 

16.7 S podpisom naročitelj jasno soglaša, da je seznanjen z načinom hranjenja njegovih osebnih podatkov in dovoljujem družbi Synergos d.o.o., da njegove osebne podatke uporabi za potrebe storitev posredovanja pri nepremičninski pogodbi in drugih storitvah svetovanja, ki sodijo v poslovno dejavnost agencije.

Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

 

16.8 Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način s pisnim zahtevkom.

 

16.9  Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o  varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina.

 

17.     ČAS TRAJANJA POGODBE in ODPOVED POGODBE

17.1  Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas. Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju.

17.2.  Pogodba preneha veljati: s potekom časa, z odpovedjo pogodbe o posredovanju, z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in v drugih primerih, ki jih določa zakon.

17.3.  Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

17.4. Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo nemudoma oz. najkasneje v 48 urah obvestiti, če je bil posel sklenjen z osebo, s katero ga ni seznanila Nepremičninska družba, ter o podrobnostih tega posla. V tem primeru je naročitelj dolžan Nepremičninski družbi izročiti fotokopijo pogodbe, sicer nosi stroške nadaljnjega oglaševanja in posredovanja, pri čemer ti stroški ne smejo presegati 1/4 predvidene posredniške plačila za posredovanje.

 

18.   VELJAVNO PRAVO

18.1 Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju in Splošni pogoji ne urejata, se uporabljata Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami in slovensko pravo brez kolizijskih pravil.

 

19. REŠEVANJE SPOROV

19.1 Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, po mirni poti, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

20. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

20.1   Splošni pogoji veljajo od  25.5. 2018. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih Nepremičninske družbe, na vidnem mestu in na spletnem naslovu  www.synergos.si.

20.1. Neveljavnost posameznih določb pogodbe o posredovanju ali splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost celotne pogodbe. Stranke se zavezujejo, da bodo v najkrajšem času morebitna neveljavna določila nadomestila z novimi. To velja tudi za primer neučinkovitosti in v primeru nujnih sprememb posameznih dogovorov.

 

 

 

Synergos nepremičnine d.o.o.,

Direktor Andraž Osim

 

Ljubljana, 25.5.2018

Prenesi datoteke

Cenik in opis dodatnih storitev

Nepremičninska družba za naročitelja ali tretjo osebo opravi tudi dodatne storitve

 1. zagotovitev priprave besedila nepremičninske pogodbe, ki je predmet posredovanja ali druge pogodbe v prometu z nepremičninami, ki jo sestavi univerzitetni diplomirani pravnik, z vsebino, o kateri sta se sporazumela naročitelj in tretja oseba. Na vse cene je treba prišteti DDV.
   
  Storitev, opis Cena brez DDV v EUR
  Sestava besedila pogodbe - enostavna 250,00
  Sestava besedila predpogodbe - enostavna 200,00
  Dopolnitev besedila predpogodbe ali pogodbe, popravki zaradi poznejših dogovorov strank 100,00
  Pribitek za zahtevnejše listine 100-500 EUR
 2. druge storitve, kamor sodi pridobivanje soglasij, dovoljenj, poročil, cenitev in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev nepremičninskega posla,  skrbniške in druge storitve
   
  Storitev, opis Cena brez DDV v EUR
  Pridobitev lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi, katastrskega načrta, potrdila o predkupni pravici, izpiska iz zemljiške knjige s potrdilom notarja oz. sodišča 20 EUR vsaka listina, s tem, da morebitne takse plača stranka sama glede na dejanski znesek
  Hramba izvirnikov listin ali drugih listin v zvezi z nepremičninskim poslom, ki je predmet posredovanja 30 EUR za 90 dni hrambe, nato za vsakih začetih 30 dni mesec dodatnih 20 EUR
  Sodelovanje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine prodajalcu oz. najemniku, kar vključuje ogled in preverbo stanja, popis števcev, sestavo primopredajnega zapisnika in obvestitev dobaviteljev o spremembi naročnika 250 EUR
  Preverjanje stanja nepremičnine, oddane najem, ob koncu najema, ki vključuje ogled in preverbo stanja ter popis števcev 100 EUR
  Hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu za sredstva are ali drugih plačil v zvezi z nepremičninskim poslom, ki je predmet posredovanja 50 EUR na vsakih začetih 30 dni hrambe
  Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe, ali če je prišlo do ogleda nepremičnine na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju, pa je bila s strani naročitelja prekinjena pred pretekom časa sklenitve (9 mesecev) 50 EUR ter kilometrina, če je nepremičnine izven kraja sedeža podjetja in sicer 0,40 EUR na prevoženi kilometer
  Nepremičninsko svetovanje, če pogodba o posredovanju ni sklenjena, oz. gre za pravna in druga opravila ter svetovanje izven opravil, v skladu s Splošnimi pogoji 80 EUR na začeto uro
  Oglaševanje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja, na spletnem portalu Synergos nepremičnine d.o.o., na oglasnih panoji ali drugje – v primeru, da je naročitelj predčasno prekinil sklenjeno pogodbo o posredovanju. 20 EUR za vsak dan, ko je bila nepremičnina oglaševana kjerkoli
  Ogled nepremičnine s tretjo osebo, le v primeru, če je bila pogodba o posredovanju predčasno prekinjena s strani naročitelja: zaračuna se vsak ogled. 30 EUR za vsak ogled, za oglede izven kraja sedeža podjetja, se zaračuna še kilometrina v višini 0,40 EUR na prevoženi kilometer
  Naročen ogled nepremičnine, seznanitev s tržnimi razmerami, ocena tržne vrednosti po analizi nepremičinskega posrednika, brez sklenitve pogodbe o posredovanju 80 EUR
  Ocena vrednosti nepremičnine po zapriseženem sodnem cenilcu Po računu cenilca
  Druge storitve Po dogovoru med naročiteljem in nepremičninsko družbo in na podlagi predračuna, ki ga potrdi naročitelj ali tretja oseba

Cenik sprejet dne 1. julij 2017

Synergos nepremičnine d.o.o.

Andraž Osim, direktor

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

SYNERGOS nepremičnine d.o.o.